Giá bắp GMO sẽ gần bằng giống thường | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi