Phân tích Coffee ngày 06/03 và một số vùng giá lưu ý | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi