Phân tích Corn ngày 08/03 | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi