Tiền nhà đầu tư nạp vào thị trường có an toàn hay không?