Bản tin thị trường hàng hóa 25/6/2019 | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi