Bản tin thị trường hàng hóa ngày 27/6/2019 | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi