Bản tin thị trường hàng hóa trưa ngày 4/7/2019 | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi