BIDV ký thỏa thuận hợp tác toàn diện: BIDV là Ngân hàng thanh toán cho Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi
error: Content is protected !!