kênh đầu tư cà phê

Hàng hóa giao dịch

Mã hàng hóa

Bước giá

Độ lớn hợp đồng

Biên độ giá

Bước Giá Tối Thiểu

Lời lỗ trung bình 1 lot / ngày

Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng

Cà phê Robusta ICE

LRC

1 USD / tấn

10 tấn / Lot

± 10 USD / 1  Giá

1

± 600 USD / Lot / ngày

1,045 USD

24,087,250 VNĐ

ĐẦU TƯ HÀNG HÓA LÀ GÌ?

Đầu tư hàng hóa là việc mua/bán hàng hóa số lượng lớn trong tương lai với mức giá và thời hạn định sẵn. Những yếu tố quy định về khối lượng hàng hóa, mức giá, thời điểm đến hạn, cách đánh giá chất lượng… sẽ được quy định tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam.
Hay hiểu đơn giản đầu tư hàng hóa là giao dịch mua và bán hợp đồng hàng hóa tương lai.

Tìm hiểu thêm về đầu tư hàng hóa.

CÁC NHÓM SẢN PHẨM ĐẦU TƯ

NĂNG LƯỢNG

 

KIM LOẠI

NÔNG SẢN

NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

 

LỢI THẾ CỦA ĐẦU TƯ HÀNG HÓA

6 LÝ DO NÊN ĐẦU TƯ VÀO GIA CÁT LỢI

Mở tài khoản ngay

CÁC BƯỚC GIAO DỊCH Ở GIA CÁT LỢI

Các bước giao dịch hàng hóa phái sinh
Mở Tài khoản