Nhận định giá cà phê kỳ hạn tháng 7 ngày 13/05 | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi