Nhận định xu hướng cà phê kỳ hạn tháng 7 ngày 14/05 | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi