PHÂN TÍCH KỸ THUẬT BÔNG SỢI (COTTON) KÌ HẠN 07/2019 NGÀY 14/6/2019 | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi