Ngày đăng ký giao nhận: Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên 

Ngày thông báo đầu tiên: Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn 

Ngày giao dịch cuối cùng: Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn 

Phương thức thanh toán: Giao nhận vật chất