Tháng đáo hạn:

Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 3 năm tiếp theo, thêm 01 tháng đầu của năm thứ 4.

Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 01 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn.

Ngày thông báo đầu tiên: Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng: Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn

Phương thức thanh toán: Không giao nhận vật chất