Phân tích xu hướng dầu đậu nành kỳ hạn tháng 8 (ngày 25/6/2019) | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi