Tài liệu khóa học 27

(Xem bản đầy đủ tại đây)

K27 Buổi 1 Giới thiệu thị trường

K27_Buổi 01_ Giới thiệu thị trường-trang-1-3,6-8

 

K27 Buổi 2 Các nhóm hàng hóa được phép giao dịch

K27_Buổi 2_ Các nhóm hàng hóa được phép giao dịch-gộp-trang-1-9

 

K27 Buổi 3 Chiến lược giao dịch

K27_Buổi 3_Chiến lược giao dịch-gộp-trang-1-9

 

K27 Buổi 4 Tâm Lý giao dịch

K27_Buổi 4_Tâm Lý giao dịch-trang-1-9

 

K27 Buổi 5 Phân Tích Kỹ Thuật

K27_Buổi 5_PTKT-trang-1-9