Tài liệu khóa học 27

(Xem bản đầy đủ tại đây)

Tài liệu khóa học 27 như sau:

K27 Buổi 1 Giới thiệu thị trường

K27_Buổi 01_ Giới thiệu thị trường-trang-1-3,6-8

K27 Buổi 2 Các nhóm hàng hóa được phép giao dịch

K27_Buổi 2_ Các nhóm hàng hóa được phép giao dịch-gộp-trang-1-9

 

K27 Buổi 3 Chiến lược giao dịch

K27_Buổi 3_Chiến lược giao dịch-gộp-trang-1-9

 

K27 Buổi 4 Tâm Lý giao dịch

K27_Buổi 4_Tâm Lý giao dịch-trang-1-9

 

K27 Buổi 5 Phân Tích Kỹ Thuật

K27_Buổi 5_PTKT-trang-1-9

Tài liệu khóa học Phân Tích Kỹ Thuật

Tài liệu khóa học PTKT như sau:

Bài 1: Nến và Sử dụng nến đảo chiều trong giao dịch

Bài 1 . Các mô hình nến đảo chiều chính.pdf

 

Bài 2: Kháng cự hỗ trợ và cách vào lệnh theo kháng cự hỗ trợ kết hợp nến đảo chiều

BÀI 2. Kháng cự hỗ trợ và giao dịch theo KC-HC kết hợp nến đảo chiều.pdf

 

Bài 3: Đường Trendline và cách vào lệnh theo đường Trendline hết hợp nến đảo chiều

Bài 3 Giao dịch theo Trendline kết hợp nến đảo chiều.pdf

 

Bài 4: Mô hình vào lệnh trong ngày (4H,1H,15 phút) Kết hợp giữa mây, nến đảo chiều và Stochanstic – RSI

Bài 4 . Vào lệnh kết hợp Mây Ichmoku - Nến đảo chiều - Stochastic - RSI.pdf (1)