Thị trường ngày 10/7: Dầu, vàng, thép tăng trở lại, khí tự nhiên cao nhất 5 tuần | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi
error: Content is protected !!