Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 01.03.2021

Kính gửi : Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 02/03/2021.

Lưu ý : Ký quỹ Đường, Cao su RSS3, Cao su TSR20 thay đổi.

STT Tên hàng hóa

 

Nhóm hàng hóa

 

Sở giao dịch nước ngoài liên thông

 

Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng

 

1 Đường 11 Nguyên Liệu Công Nghiệp

 

ICE US

 

1,109 USD
2 Cao Su RS3 Nguyên Liệu Công Nghiệp

 

OSE 108,000 JPY
3 Cao Su TSR 20 Nguyên Liệu Công Nghiệp

 

SGX 880 USD

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!