Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 26.04.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 26/04/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Ngô, Ngô mini, Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Quặng sắt, Dầu thô WTI, Dầu thô WTI mini thay đổi.

STT Tên hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức kỹ quỹ ban đầu/Hợp đồng Đơn vị
1 Ngô CBOT 1,870 USD
2 Ngô mini CBOT 374 USD
3 Đậu tương CBOT 4,208 USD
4 Đậu tương mini CBOT 842 USD
5 Dầu đậu tương CBOT 2,145 USD
6 Khô đậu tương CBOT 3,025 USD
7 Quặng sắt SGX 1,980 USD
8 Dầu thô WTI NYMEX 5,830 USD
9 Dầu thô WTI mini NYMEX 2,915 USD

 

Chi tiết tại: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Alert: Content is protected !!