Thông báo về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam từ ngày 15/05/2019 | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi