TỪ ĐIỂN PHÁI SINH HÀNG HÓA

A

B

Bên bán quyền chọn (Seller)

Là bên sẽ phải thực hiện nghĩa vụ bán/mua lượng hàng hóa ở mức giá (strike price) đã cam kết trong giao dịch quyền chọn mua/ quyền chọn bán nếu bên mua quyết định thực hiện quyền (exercise). Bên bán quyền chọn được hưởng phí quyền chọn (premium) do bên mua quyền chọn trả ngay khi bán quyền chọn (dù bên mua có thực hiện quyền hay không). Bên bán quyền chọn sẽ phải ký quỹ đảm bảo nghĩa vụ thực hiện hợp đồng quyền chọn đã bán và được đánh giá lại hàng ngày.

>>Xem thêm: Hợp Đồng Quyền Chọn (Option)

Bên mua quyền chọn (Buyer)

Là bên có quyền được thực hiện (nhưng không có nghĩa vụ) mua/bán lượng hàng hóa ở mức giá đã cam kết trong giao dịch quyền chọn mua/quyền chọn bán. Bên mua quyền chọn sẽ phải trả phí quyền chọn cho bên bán ngay khi mua quyền chọn (dù có thực hiện quyền hay không).

>>Xem thêm: Hợp Đồng Quyền Chọn (Option)

Biên độ dao động giá (Price Range Fluctuation)

Là khoảng dao động của giá hợp đồng tương lai quy định trong ngày giao dịch, tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với giá tham chiếu.

Bù trừ (Clearing)

Là quá trình xác định vị thế ròng để tính toán nghĩa vụ tài chính của các bên tham gia giao dịch.

C

Chênh lệch Bid/Ask (Spread)

Thông tin các tỷ giá mà khách hàng nhận được trong phần mềm giao dịch bao gồm cả 2 giá đó. Spread hiện tại của một cặp ngoại tệ hay loại tài sản là phần quan trọng cấu thành nên tính thanh khoản của nó.

Chiến lược giảm rủi ro (Hedging)

Ảnh hưởng của các biến động giá khác nhau lên danh mục tài sản nào đó và tránh biến động thị trường. Trên thực tế, hedging nói đến việc mua và bán theo giá kỳ hạn hoặc mở vị trí với tài sản tương tự. Hedging trở nên phổ biến khi sự bất ổn của thị trường gia tăng.

Chỉ báo cân bằng khối lượng (Balance Only with Volume - OBV)

Chỉ thị tích lũy được lập trên cơ sở chỉ số khối lượng giao dịch và phản ánh mối quan hệ giữa khối lượng hợp đồng được thực hiện và biến động giá của tài sản.

Chi phí giao dịch (Transaction Fee)

Chi phí Nhà đầu tư phải chịu khi giao dịch hàng hóa phái sinh.

Chỉ số giá (Number of Value)

Là giá cả của một hoặc vài hàng hóa được tổng hợp và đưa ra bởi một tổ chức và được tập quán kinh doanh quốc tế sử dụng tham chiếu trong giao dịch quốc tế.

Chỉ số dòng tiền (Cash Flow Index - IFI)

Chỉ thị kĩ thuật được lập ra để đánh giá sức mạnh của dòng tiền vào tài sản bằng cách so sánh sự tăng và giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định, có tính tới khối lượng các giao dịch.

Chỉ thị Dải Bollinger (Bollinger Bands Directive)

Chỉ thị thể hiện sự thay đổi về độ biến động của thị trường hiện tại, nó xác nhận xu hướng, cho thấy khả năng tiếp tục hay dừng xu hướng, các giai đoạn củng cố, tăng biến động khi đột phá, cũng như chỉ ra các đỉnh và đáy giá cục bộ.

Chỉ thị kĩ thuật (Alligator)

Chỉ thị kĩ thuật là phần không thể tách rời của phân tích kĩ thuật. Mục tiêu của chúng là giúp trader dự báo xu hướng thị trường. Có lượng lớn các chỉ thị được sử dụng. Một số trader ưa thích sử dụng chỉ thị được đánh giá tốt trước đây, các trader khác lại thử nghiệm những chỉ thị mới. Ví dụ các chỉ thị: chỉ thị B. Williams, chỉ thị oscillator, chỉ thị trend và chỉ thị khối lượng. Chỉ báo kỹ thuật do nhà giao dịch khá nổi tiếng Bill Williams tạo ra dựa trên một số hệ thống và chiến lược khá thành công. Ba chuyển động trung bình trượt với các giai đoạn khác nhau được xây dựng dựa trên mức giá trung bình. Chỉ báo này do các hành vi trên thị trường khá giống với hành vi của con cá sấu. Do đó, cơ thể của “Alligator” được chia thành ba phần: răng, hàm và môi. Chỉ báo này dùng để giúp nhà giao dịch xác định xu hướng di chuyển trên thị trường và đưa ra các quyết định hợp lý. Chỉ báo Alligator rất hữu ích khi nhà giao dịch tìm kiếm thời điểm hợp lý để gia nhập thị trường, hay muốn xác định sức mạnh của xu hướng hoặc thiết lập các mức Stop Loss.

Chuyển vị trí (Rollover)

Quá trình chuyển vị trí giao dịch được mở từ ngày này sang ngày khác.

Cơ chế tạm ngừng giao dịch ( Holding The Market)

Trong trường hợp thị trường biến động mạnh gây ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng, MXV sẽ áp dụng cơ chế tạm ngừng giao dịch tự động dựa trên sự thay đổi của mức giá giao dịch hợp đồng tương lai. MXV sẽ thông báo cơ chế kích hoạt tạm ngừng giao dịch và thời điểm áp dụng cơ chế này.

D

Dừng lỗ (Stop Loss)

Lệnh này cho phép bạn cố định kết quả tài chính khi công cụ đạt đến một mức giá nhất định. Các thông số của “Stop Loss” có thể được thiết lập trước hoặc sau khi mở quyền chọn. “Stop Loss” giúp nhà giao dịch tránh các thua lỗ lớn, tự động đóng lệnh. Điều kiện bắt buộc khi thiết lập lệnh “Stop Loss” – giá công cụ tài chính không được thấp hơn mức giá hiện tại trên thị trường đối với lệnh bán và không được cao hơn đối với lệnh mua.

Đ

Đặc tả hợp đồng

tài liệu mô tả những đặc điểm chi tiết của Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn do Sở Giao dịch hàng hóa quy định. 

Độ lớn hợp đồng

lượng hàng hóa cơ sở được giao dịch trong mỗi hợp đồng.

E

F

G

Giao dịch trực tuyến (Online Trading)

Là việc thành viên sử dụng hệ thống giao dịch của mình kết nối trực tiếp với hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Hàng hóa hoặc sử dụng trực tiếp hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Hàng hóa để thực hiện giao dịch hàng hóa.

Giao dịch hàng hóa phái sinh (Commodity Derivatives Trading)

Là các giao dịch Hợp đồng Tương lai, Hợp đồng Hoán đồi, Hợp đồng Quyền chọn hoặc các cấu trúc giao dịch có sự kết hợp của các hợp đồng phái sinh hàng hóa trên, có tài sản cơ sở là hàng hóa hoặc các chỉ số giá.

Giá bán (Ask)

Là mức giá mà nhà môi giới cung cấp cho nhà giao dịch để mua một công cụ tài chính. Nó được hiểu là giá mà người bán sẵn sàng bán sản phẩm của mình. Trên báo giá, giá này nằm ở bên phải. Giá Ask luôn lơn hớn giá Bid.

Giá mua (Bid)

Là mức giá mà tại đó nhà giao dịch có thể bán một công cụ tài chính. Tại báo giá, Giá Bid được viết bên trái và sẽ luôn luôn thấp hơn giá Ask. Các lệnh trên thị trường, đóng lệnh, lệnh chờ cũng như Stop Loss (Dừng lỗ) và Take Profit (Chốt lời) đều thực hiện theo giá Bid.

Giá đánh giá (Settled Price)

Là giá do Trung tâm Thanh toán bù trừ công bố cho mỗi hợp đồng vào một thời điếm nhất định của mỗi phiên giao dịch và được dùng làm cơ sở để đánh giá các trạng thái mở.

Giá chênh giữa hợp đồng và tài sản cơ bản (Basis)

Là sự khác biệt giữa giá của hợp đồng tương lai và giá trị của tài sản cơ bản. Qua thời gian, “basis” chịu sự thay đổi nhất định. Vì vậy, giá được đảm bảo có thể khác với giá giao ngay tại thời điểm mua hợp đồng tương lai. Thời gian giữa các quá trình mở và đóng một quyền chọn tương lai càng lâu, giá sẽ càng được đảm bảo.

Giá thực hiện (Performance Price)

Là mức giá của hợp đồng được xác định từ kết quả khớp lệnh.

Giá niêm yết hợp đồng tương lai (Price of Futures Contract)

Là giá của Hợp đồng tương lai được các khách hàng yết trên hệ thống giao dịch.

Giá tham chiếu (Reference Prices)

Là mức giá do Sở Giao dịch Hàng hóa xác định và được dùng làm cơ sở để xác định giá cao nhất (giá trần), giá thấp nhất (giá sàn) trong ngày giao dịch.

Giá thanh toán (Paid Price)

Là giá khớp lệnh giao dịch hợp đồng tương lai giữa các khách hàng thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Hàng hóa.

Giá thanh toán cuối ngày (End of the Day Price)

Là mức giá được xác định cuối ngày giao dịch để tính toán lãi lỗ hàng ngày của các vị thế.

Giá thanh toán cuối cùng (Final Settlement Price)

Là mức giá được xác định tại ngày giao dịch cuối cùng để xác định nghĩa vụ thanh toán khi thực hiện hợp đồng.

Giao dịch ký quỹ (Marginal Trading)

Sử dụng để thực hiện các lệnh với đòn bẩy, nhờ đó khách hàng có cơ hội giao dịch với số tiền lớn hơn đáng kể so với số tiền trên tài khoản.

Giao dịch liên Kỳ hạn

(Inter-Month Spread) là việc thực hiện giao dịch mua và bán các Hợp đồng KHTC có kỳ hạn khác nhau của cùng một hàng hóa thuộc một Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV. 

Giao dịch liên Hàng hóa

(Inter-Commodity Spread) là việc thực hiện giao dịch mua và bán các Hợp đồng KHTC giữa các hàng hóa khác nhau thuộc cùng một hoặc nhiều Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV. 

Giao dịch liên Sở

(Inter-Exchange Spread) là việc thực hiện giao dịch mua và bán các Hợp đồng KHTC của cùng một loại hàng hóa nhưng được niêm yết tại nhiều Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV. 

Giao dịch đối ứng

Là việc thực hiện các giao dịch ngược chiều nhằm tất toán một phần hoặc toàn bộ vị thế mở. 

Giá khớp lệnh

giá giao dịch thành công được xác định từ kết quả khớp lệnh trên Hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch hàng hóa. 

Giá thực hiện quyền chọn

(Strike Price) là mức giá của Hợp đồng KHTC cơ sở được  mua hoặc bán khi thực hiện quyền chọn. 

Giờ giao dịch (Trading Hours)

Thuật ngữ này có nghĩa là giờ làm việc của do các Sở Giao dịch Hàng hóa quy định.

Giới hạn vị thế

số lượng hợp đồng tối đa đối với từng mặt hàng hoặc toàn bộ mặt hàng mà một tài khoản giao dịch được phép nắm giữ tại một thời điểm. 

H

Hạn mức giao dịch (Trading Limit)

Là tổng khối lượng hợp đồng phái sinh hàng hóa các loại (hay còn gọi là tổng trạng thái mở – open positions) tối đa mà Nhà đầu tư được phép nắm giữ tại một thời điểm

Hàng hóa (Merchandises/Commodity)

Là các sản phẩm vật chất được dùng làm tài sản cơ sở cho các hợp đồng phái sinh hàng hóa.

Hàng hóa cơ sở

các loại hàng hóa có đủ điều kiện tham gia vào quá trình giao nhận hàng hóa của Hợp đồng kỳ hạn. 

Hàng hóa chuyển giao (Delivered Commodities)

Là các loại hàng hóa có đủ điều kiện đưa vào làm tài sản cơ sở thanh toán của Hợp đồng tương lai. Hàng hóa được sử dụng để chuyển giao vào ngày thanh toán cuối cùng của Hợp đồng tương lai là hàng hóa có phẩm chất tương đương với hàng hóa được sử dụng làm tài sản cơ sở và đáp ứng các điều kiện quy định bởi các Sở Giao dịch hàng hóa.

Hệ thống giao dịch

 trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, các phần mềm phục vụ giao dịch, lưu trữ dữ liệu và an ninh bảo mật để đảm bảo các Thành viên của MXV có thể thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa thông qua Sở Giao dịch hàng hóa.

Hệ thống giao dịch trực tuyến của thành viên (Online trading System)

Là hợp đồng đã được Sở giao dịch Hàng hóa tiêu chuẩn hóa (nguyên liệu, nhiên liệu, sản phẩm nông nghiệp, .,,) quy định cụ thể về một loại hàng hóa, khối lượng, ngày giao hàng, đồng tiền định giá,.. .Các hợp đồng tương lai được mua /bán giữa các Khách hàng và Sở Giao dịch Hàng hóa (exchanges) thông qua các thành viên thanh toán của Sở Giao dịch Hàng hóa.

Hợp đồng tương lai (Futures Contract)

Là hợp đồng được tiêu chuẩn hóa, chỉ có giá là được thỏa thuận, mỗi hợp đồng đều được quy định một số lượng hàng hóa nhất định (gọi là contract size), ngày giao hàng và nơi giao hàng được ấn định cụ thể trên thị trường, không có sự đàm phán giữa hai bên tham gia vào hợp đồng

Hợp đồng quyền chọn hàng hóa (Commodity Option)

Là thỏa thuận trong đó Bên mua quyền được quyền (nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc) mua (nếu là quyền chọn mua – Call Options) hoặc bán (nếu là quyền chọn bán – Put Option) một khối lượng nhất định hàng hoá với một mức giá xác định, và trong một thời gian nhất định. Đồng thời, Bên Bán Quyền sẽ có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ bán/mua tương ứng khi Bên mua thực hiện quyền. Các yếu tố của giao dịch quyền chọn hàng hóa như loại hàng hoá, khối lượng giao dịch, tháng đến hạn, đồng tiền định giá… được chuấn hóa theo thông lệ quốc tế

Hợp đồng quyền chọn kiểu Mỹ

dạng quyền chọn cho phép người nắm giữ có thể  thực hiện quyền chọn vào bất kỳ thời điểm nào trước và trong ngày đáo hạn.

Hợp đồng quyền chọn kiểu Châu Âu

dạng quyền chọn mà người nắm giữ chỉ được thực hiện quyền trong ngày đáo hạn. 

Hợp đồng quyền chọn hết hạn

Là hợp đồng quyền chọn qua ngày giao dịch cuối cùng mà Người mua Quyền chọn không yêu cầu thực hiện quyền (và Người bán Quyền chọn không bị chỉ định thực hiện quyền). Hợp đồng quyền chọn này sẽ bị xem là hết hạn và bị loại bỏ khỏi tài khoản giao dịch của Khách hàng. 

Hợp đồng hoán đổi hàng hóa (Commodity Swap)

Là thỏa thuận trong đó hai bên đồng ý mua/bán một hàng hóa hoặc chỉ số giá với một khối lượng nhất định ở thời điểm hiện tại và bán/mua lại hàng hóa hoặc chỉ số giá đó ở thời điếm nhất định trong tương lai. Việc tất toán khi đến hạn của giao dịch hoán đổi giá cả hàng hóa được thực hiện thông qua việc thanh toán phần chênh lệch giá giữa các bên.

Hợp đồng kỳ hạn (Forward Contracts)

Là một thoả thuận giữa hai bên về việc mua hay bán một tài sản nào đó vào một thời điểm định trước trong tương lai. Do vậy, trong loại hợp đồng này, ngày ký kết và ngày giao hàng là hoàn toàn tách biệt nhau. Khác với hợp đồng quyền chọn, trong đó người giữ hợp đồng có quyền thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình, thì ở hợp đồng kì hạn, 2 bên chịu sự ràng buộc pháp lý chặt chẽ phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, trừ khi cả hai bên thoả thuận hủy hợp đồng.

Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa

(sau đây gọi tắt là “Hợp đồng KHTC”) là thỏa thuận được chuẩn hóa giữa các bên, theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hóa tại một thời điểm trong tương lai theo hợp đồng. Các hợp đồng này được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch hàng hóa. 

Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Kim loại LME

(sau đây gọi tắt là “Hợp đồng KHTC LME”) là Hợp đồng KHTC sản phẩm kim loại được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Kim loại London (London Metal Exchange – LME). 

Hợp đồng KHTC LME 3-month

Là là loại Hợp đồng KHTC LME có thời gian đáo hạn  03 tháng kể từ ngày hợp đồng được niêm yết.

Hợp đồng KHTC cơ sở

(Underlying Futures Contract) là Hợp đồng KHTC có thể được mua hoặc bán khi thực hiện quyền chọn. 

Hệ số ký quỹ

Là hệ số nhân với mức ký quỹ ban đầu được công bố nhằm tính ra mức ký quỹ cần thiết để mở mới vị thế hoặc duy trì các vị thế đang mở. 

I

J

K

Ký quỹ giao dịch

Là việc Thành viên Kinh doanh gửi một khoản tiền vào tài khoản theo chỉ định của MXV để bảo đảm thực hiện giao dịch. 

Ký quỹ bảo đảm tư cách Thành viên

Là việc Thành viên gửi một khoản tiền vào tài khoản theo chỉ định của MXV để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ Thành viên. 

Ký quỹ ban đầu

Là mức ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải có trên tài khoản giao dịch hàng hóa theo quy định của MXV khi thực hiện mở vị thế. 

Ký quỹ duy trì

mức ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải có trên tài khoản giao dịch hàng hóa theo quy định của MXV để duy trì vị thế mở.

Ký quỹ giao nhận hàng hóa

Là  mức ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải có trên tài khoản giao dịch hàng hóa theo quy định của MXV khi có ý định giao nhận hàng hóa.

Ký quỹ chéo

(Cross Margin) là việc áp dụng các mức ký quỹ được quy định trong Giao dịch liên Kỳ hạn hoặc Giao dịch liên Hàng hóa hoặc Giao dịch liên Sở.

Khoản Hỗ trợ rủi ro thanh toán

Là số tiền do Thành viên Kinh doanh nộp cho MXV nhằm bảo đảm nghĩa vụ thanh toán trong trường hợp Thành viên Kinh doanh, Khách hàng của Thành viên Kinh doanh đó không thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp cần thiết để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán, bổ sung ký quỹ hàng ngày hoặc thanh toán tiền thực hiện hợp đồng với MXV khi nhận được yêu cầu bổ sung ký quỹ từ Trung tâm Thanh toán Bù trừ. 

L

M

Mặt hàng giao dịch có điều kiện

Là hàng hóa mà trước khi niêm yết giao dịch, MXV phải xin phép Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc hàng hóa mà MXV đánh giá có mức độ rủi ro cao làm ảnh hưởng đến thị trường. 

N

Ngày niêm yết

ngày giao dịch đầu tiên một Hợp đồng KHTC, Hợp đồng quyền chọn sau khi đặc tả hợp đồng được MXV chấp thuận. 

Ngày phiên giao dịch

Được hiểu là một khoảng thời gian xác định diễn ra các hoạt động mua bán Hợp đồng kỳ hạn, Hợp đồng quyền chọn theo quy định của MXV từng thời kỳ.

Ngày đăng ký giao nhận

Là ngày cuối cùng mà các bên tham gia giao dịch thông báo cho MXV về việc thực hiện giao nhận hàng hóa. 

Ngày thông báo đầu tiên

ngày mà các bên tham gia giao dịch bắt đầu vào quá trình giao nhận hàng hóa. 

Ngày thực hiện quyền chọn

ngày mà người nắm giữ vị thế mua Hợp đồng quyền chọn được phép gửi yêu cầu thực hiện quyền chọn và người nắm giữ vị thế bán Hợp đồng quyền chọn nhận chỉ định phải thực hiện quyền chọn. 

Ngày hết hạn thực hiện quyền chọn

(Expiration Date) là ngày cuối cùng mà Hợp đồng quyền chọn có thể được thực hiện thành Hợp đồng KHTC cơ sở. 

Người mua quyền chọn

(Buyer/Purchaser/Holder) là người nắm giữ vị thế mua Hợp đồng quyền chọn. 

Người bán quyền chọn

(SellerWriter) là người nắm giữ vị thế bán Hợp đồng quyền chọn. 

O

P

Phái sinh Hàng hóa (Commodity derivatives)

Phái sinh Hàng hóa là một dạng hợp đồng được định giá dựa trên giá trị tài sản cơ sở ở đây là hàng hóa, được giao dịch ở một mức giá xác định trong tương lai.

Phương thức giao nhận hàng hóa

Là phương thức thanh toán có sự giao nhận hàng hóa cơ sở giữa các bên tham gia hợp đồng qua Trung tâm Giao nhận Hàng hóa. “Phương thức thanh toán bằng tiền” là phương thức thanh toán dựa trên mức chênh lệch giữa giá khớp lệnh và giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng qua Trung tâm Thanh toán Bù trừ. 

Phí quyền chọn

(Option Premium) là số tiền người mua Hợp đồng quyền chọn phải trả cho người bán Hợp đồng quyền chọn. 

Q

Quyền chọn mua

(Call Option) là loại quyền chọn mà 

(i) Người mua có quyền, nhưng không có nghĩa vụ phải mua một Hợp đồng KHTC cơ sở với Giá thực hiện định sẵn; và Người bán có nghĩa vụ phải thực hiện bán một Hợp đồng KHTC cơ sở với đúng giá thực hiện ở trên, khi người mua thực hiện quyền. 

Quyền chọn bán

(Put Option) là loại quyền chọn mà 

(i) Người mua có quyền, không có nghĩa vụ phải bán một Hợp đồng KHTC cơ sở với Giá thực hiện định sẵn; và 

(ii) Người bán có nghĩa vụ phải khi thực hiện mua một Hợp đồng KHTC cơ sở với đúng giá thực hiện ở trên, khi người mua thực hiện quyền. 

Quyền chọn ở trạng thái bị lỗ

(Out of The Money Option) là khi 

(i) Một quyền chọn mua mà giá thực hiện của nó lớn hơn giá thanh toán của Hợp đồng KHTC làm cơ sở cho quyền chọn mua đó. 

(ii) Một quyền chọn bán mà giá thực hiện của nó nhỏ hơn giá thanh toán của Hợp đồng KHTC làm cơ sở cho quyền chọn bán đó. 

Quyền chọn ở trạng thái hoà vốn

(At The Money Option) là khi một quyền chọn mà giá thực hiện bằng với giá thanh toán của Hợp đồng KHTC làm cơ sở cho quyền chọn đó. 

Quyền chọn ở trạng thái sinh lời

(In The Money Option) là khi 

(i) Một quyền chọn mua mà giá thực hiện của nó nhỏ hơn giá thanh toán của Hợp đồng KHTC làm cơ sở cho quyền chọn mua đó. 

(ii) Một quyền chọn bán mà giá thực hiện của nó nhỏ hơn giá thanh toán của Hợp đồng KHTC làm cơ sở cho quyền chọn bán đó. 

R

S

Sở Giao dịch hàng hóa

Là thị trường tập trung có những quy định và nguyên tắc vận hành cụ thể trong việc tổ chức hoạt động giao dịch hàng hóa. Sở Giao dịch hàng hóa ở đây bao gồm MXV và các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Là pháp nhân được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam, dưới hình thức Công ty Cổ phần, có chức năng thiết lập, quản lý, tổ chức và điều hành hệ thống giao dịch, giám sát giao dịch, đảm bảo cho các hoạt động giao dịch hàng hóa qua MXV được thực hiện một cách thông suốt theo quy định pháp luật và Điều lệ của MXV.

T

Trading System

Là hệ thống công nghệ dùng cho hoạt động giao dịch hàng hóa.

Trung tâm Thanh toán Bù trừ

Là tổ chức trực thuộc Sở Giao dịch hàng hóa thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ bù trừ các giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.

Trung tâm Giao nhận Hàng hóa

Là đơn vị trực thuộc MXV hoặc là tổ chức nhận ủy quyền từ MXV, thực hiện chức năng lưu giữ, bảo quản và giao nhận hàng hóa cho các hoạt động mua bán hàng hóa qua MXV. 

Thành viên Kinh doanh

Là các Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Nghị định số 158/2006/NĐ-CP và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP và được MXV công nhận làm Thành viên Kinh doanh. 

Thành viên Môi giới

Là các Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Nghị định số 158/2006/NĐ-CP và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP và được MXV công nhận làm Thành viên Môi giới. 

Thực hiện quyền chọn

(Exercise Options) là việc ghi nhận bổ sung Hợp đồng KHTC cơ sở đồng thời loại bỏ Hợp đồng quyền chọn khỏi tài khoản giao dịch của Khách hàng. 

Thông báo thực hiện quyền chọn

(Exercise Notice) là thông báo được gửi từ người nắm giữ vị thế mua Hợp đồng quyền chọn tới MXV với mục đích đưa ra yêu cầu về việc thực hiện quyền chọn. 

 

Thông báo chỉ định thực hiện quyền chọn

Là thông báo được gửi từ MXV tới người nắm giữ vị thế bán Hợp đồng quyền chọn về nghĩa vụ phải thực hiện quyền chọn. 

Các khái niệm, thuật ngữ trong Quy chế này, nếu không được định nghĩa khác, sẽ được hiểu và áp dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Sở Giao dịch hàng hóa có liên quan.

 

Tài khoản giao dịch hàng hóa

tài khoản mở tại Thành viên Kinh doanh để thực hiện giao dịch hàng hóa của Khách hàng, được sử dụng để quản lý tài sản ký quỹ và hàng hóa cơ sở để giao nhận, hạch toán lãi, lỗ vị thế hàng ngày và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. 

Tài khoản tự doanh

Là tài khoản giao dịch hàng hóa do Thành viên Kinh doanh mở để thực hiện nghiệp vụ mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa cho chính mình và các nghiệp vụ khác theo yêu cầu của MXV.

Tỷ lệ ký quỹ

 tỷ lệ được xác định bằng phần trăm giữa giá trị ròng ký quỹ và mức ký quỹ yêu cầu tại thời điểm xác định. 

U

V

Vị thế mở

 tổng khối lượng hợp đồng phát sinh trong giao dịch nhưng chưa được thực hiện tất toán hoặc thực hiện nghĩa vụ giao nhận. 

W

X

Y

Z