Hình chụp CMND mặt trước:
    Hình chụp CMND mặt sau: