Lịch đáo hạn | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi

LỊCH ĐÁO HẠN

Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Bạc 01/2020SIEF20COMEX30/12/201929/01/2020
Bạc 03/2020SIEH20COMEX28/02/202027/03/2020
Bạc 05/2020SIEK20COMEX30/04/202027/05/2020
Bạc 07/2019SIEM19COMEX28/06/201929/07/2019
Bạc 07/2020SIEN20COMEX30/06/202029/07/2020
Bạc 08/2019SIEQ19COMEX31/07/201928/08/2019
Bạc 09/2019SIEU19COMEX30/08/201926/09/2019
Bạc 12/2019SIEZ19COMEX29/11/201927/12/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Bạch kim 01/2020PLEF20NYMEX31/12/201929/01/2020
Bạch kim 04/2020PLEJ20NYMEX31/03/202028/04/2020
Bạch kim 07/2019PLEN19NYMEX28/06/201929/07/2019
Bạch kim 08/2019PLEQ19NYMEX31/07/201928/08/2019
Bạch kim 10/2019PLEV19NYMEX30/09/201929/10/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Bông 03/2020CTEH20ICE US24/02/202009/03/2020
Bông 07/2019CTEN19ICE US24/06/201909/07/2019
Bông 10/2019CTEV19ICE US24/09/201909/10/2019
Bông 12/2019CTEZ19ICE US22/11/201906/12/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Cà phê Arabica 03/2020KCEH20ICE US20/02/202019/03/2020
Cà phê Arabica 05/2019KCEK19ICE US22/04/201920/05/2019
Cà phê Arabica 07/2019KCEN19ICE US20/06/201919/07/2019
Cà phê Arabica 09/2019KCEU19ICE US22/08/201918/09/2019
Cà phê Arabica 12/2019KCEZ19ICE US20/11/201918/12/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Cà phê Robusta 01/2020LRCF20ICE EU24/12/201927/01/2020
Cà phê Robusta 03/2020LRCH20ICE EU25/02/202025/03/2020
Cà phê Robusta 05/2019LRCK19ICE EU25/04/201924/05/2019
Cà phê Robusta 05/2020LRCK20ICE EU27/04/202022/05/2020
Cà phê Robusta 07/2019LRCN19ICE EU25/06/201925/07/2019
Cà phê Robusta 09/2019LRCU19ICE EU27/08/201924/09/2019
Cà phê Robusta 11/2019LRCX19ICE EU28/10/201925/11/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Cacao 07/2019CCEN19ICE US17/06/201916/07/2019
Cacao 09/2019CCEU19ICE US19/08/201913/09/2019
Cacao 12/2019CCEZ19ICE US15/11/201913/12/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Cao su RSS3 01/2020TRUF20TOCOM27/01/202027/01/2020
Cao su RSS3 02/2020TRUG20TOCOM21/02/202021/02/2020
Cao su RSS3 03/2020TRUH20TOCOM25/03/202025/03/2020
Cao su RSS3 06/2019TRUM19TOCOM24/06/201924/06/2019
Cao su RSS3 07/2019TRUN19TOCOM25/07/201925/07/2019
Cao su RSS3 08/2019TRUQ19TOCOM26/08/201926/08/2019
Cao su RSS3 09/2019TRUU19TOCOM24/09/201924/09/2019
Cao su RSS3 10/2019TRUV19TOCOM25/10/201925/10/2019
Cao su RSS3 11/2019TRUX19TOCOM25/11/201925/11/2019
Cao su RSS3 12/2019TRUZ19TOCOM23/12/201923/12/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Cao su TSR20 01/2020ZFTF20SGX31/12/201931/12/2019
Cao su TSR20 02/2020ZFTG20SGX31/01/202031/01/2020
Cao su TSR20 03/2020ZFTH20SGX28/02/202028/02/2020
Cao su TSR20 04/2020ZFTJ20SGX31/03/202031/03/2020
Cao su TSR20 07/2019ZFTN19SGX28/06/201928/06/2019
Cao su TSR20 08/2019ZFTQ19SGX31/07/201931/07/2019
Cao su TSR20 09/2019ZFTU19SGX30/08/201930/08/2019
Cao su TSR20 10/2019ZFTV19SGX30/09/201930/09/2019
Cao su TSR20 11/2019ZFTX19SGX31/10/201931/10/2019
Cao su TSR20 12/2019ZFTZ19SGX29/11/201929/11/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Dầu đậu tương 01/2020ZLEF20CBOT31/12/201914/01/2020
Dầu đậu tương 03/2020ZLEH20CBOT28/02/202013/03/2020
Dầu đậu tương 05/2019ZLEK19CBOT30/04/201914/05/2019
Dầu đậu tương 05/2020ZLEK20CBOT30/04/202014/05/2020
Dầu đậu tương 07/2019ZLEN19CBOT28/06/201912/07/2019
Dầu đậu tương 07/2020ZLEN20CBOT30/06/202014/07/2020
Dầu đậu tương 08/2019ZLEQ19CBOT31/07/201914/08/2019
Dầu đậu tương 09/2019ZLEU19CBOT30/08/201913/09/2019
Dầu đậu tương 10/2019ZLEV19CBOT30/09/201914/10/2019
Dầu đậu tương 12/2019ZLEZ19CBOT29/11/201913/12/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Đậu tương 01/2020ZSEF20CBOT31/12/201914/01/2020
Đậu tương 03/2020ZSEH20CBOT28/02/202013/03/2020
Đậu tương 05/2019ZSEK19CBOT30/04/201914/05/2019
Đậu tương 05/2020ZSEK20CBOT30/04/202014/05/2020
Đậu tương 07/2019ZSEN19CBOT28/06/201912/07/2019
Đậu tương 07/2020ZSEN20CBOT30/06/202014/07/2020
Đậu tương 08/2019ZSEQ19CBOT31/07/201914/08/2019
Đậu tương 09/2019ZSEU19CBOT30/08/201913/09/2019
Đậu tương 11/2019ZSEX19CBOT31/10/201914/11/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Đậu tương Mini 01/2020XBF20CBOT31/12/201914/01/2020
Đậu tương Mini 03/2020XBH20CBOT28/02/202013/03/2020
Đậu tương Mini 05/2019XBK19CBOT30/04/201914/05/2019
Đậu tương Mini 05/2020XBK20CBOT30/04/202014/05/2020
Đậu tương Mini 07/2020XBN19CBOT30/06/202014/07/2020
Đậu tương Mini 08/2019XBQ19CBOT31/07/201914/08/2019
Đậu tương Mini 09/2019XBU19CBOT30/08/201913/09/2019
Đậu tương Mini 11/2019XBX19CBOT31/10/201914/11/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Đồng 01/2020CPEF20COMEX31/12/201929/01/2020
Đồng 02/2020CPEG20COMEX31/01/202026/02/2020
Đồng 03/2020CPEH20COMEX28/02/202027/03/2020
Đồng 04/2020CPEJ20COMEX31/03/202028/04/2020
Đồng 05/2020CPEK20COMEX30/04/202027/05/2020
Đồng 06/2020CPEM20COMEX29/05/202026/06/2020
Đồng 07/2019CPEN19COMEX30/06/201929/07/2019
Đồng 07/2020CPEN20COMEX30/06/202029/07/2020
Đồng 08/2019CPEQ19COMEX31/07/201928/08/2019
Đồng 09/2019CPEU19COMEX30/08/201926/09/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Đường 07/2019SBEN19ICE US01/07/201928/06/2019
Đường 10/2019SBEV19ICE US01/10/201930/09/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Khô đậu tương 01/2020ZMEF20CBOT31/12/201914/01/2020
Khô đậu tương 03/2020ZMEH20CBOT28/02/202013/03/2020
Khô đậu tương 05/2019ZMEK19CBOT30/04/201914/05/2019
Khô đậu tương 05/2020ZMEK20CBOT30/04/202014/05/2020
Khô đậu tương 07/2019ZMEN19CBOT28/06/201912/07/2019
Khô đậu tương 07/2020ZMEN20CBOT30/06/202014/07/2020
Khô đậu tương 08/2019ZMEQ19CBOT31/07/201914/08/2019
Khô đậu tương 09/2019ZMEU19CBOT30/08/201913/09/2019
Khô đậu tương 10/2019ZMEV19CBOT30/09/201914/10/2019
Khô đậu tương 12/2019ZMEZ19CBOT29/11/201913/12/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Lúa mì 05/2019ZWAK19CBOT30/04/201914/05/2019
Lúa mì 07/2019ZWAN19CBOT28/06/201912/07/2019
Lúa mì 09/2019ZWAU19CBOT30/08/201913/09/2019
Lúa mì 12/2019ZWAZ19CBOT29/11/201913/12/2019
Lúa mỳ 03/2020ZWAH20CBOT28/02/202013/03/2020
Lúa mỳ 05/2020ZWAK20CBOT30/04/202014/05/2020
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Lúa mì Mini 05/2019XWK19CBOT30/04/201914/05/2019
Lúa mì Mini 07/2019XWN19CBOT28/06/201912/07/2019
Lúa mì Mini 09/2019XWU19CBOT30/08/201913/09/2019
Lúa mì Mini 12/2019XWZ19CBOT29/11/201913/12/2019
Lúa mỳ Mini 03/2020XWH20CBOT28/02/202013/03/2020
Lúa mỳ Mini 05/2020XWK20CBOT30/04/202014/05/2020
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Ngô 03/2020ZCEH20CBOT28/02/202013/03/2020
Ngô 05/2019ZCEK19CBOT30/04/201914/05/2019
Ngô 05/2020ZCEK20CBOT30/04/202014/05/2020
Ngô 07/2019ZCEN19CBOT28/06/201912/07/2019
Ngô 09/2019ZCEU19CBOT30/08/201913/09/2019
Ngô 12/2019ZCEZ19CBOT29/11/201913/12/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Ngô Mini 03/2020XCH20CBOT28/02/202013/03/2020
Ngô Mini 05/2019XCK19CBOT30/04/201914/05/2019
Ngô Mini 05/2020XCK20CBOT30/04/202014/05/2020
Ngô Mini 07/2019XCN19CBOT28/06/201912/07/2019
Ngô Mini 09/2019XCU19CBOT30/08/201913/09/2019
Ngô Mini 12/2019XCZ19CBOT29/11/201913/12/2019
Hợp đồngMã hợp đồngSở giao dịch liên thôngNgày thông báo đầu tiênNgày giao dịch cuối cùng
Quặng sắt 01/2020FEFF20SGX24/01/202031/01/2020
Quặng sắt 02/2020FEFG20SGX21/02/202028/02/2020
Quặng sắt 03/2020FEFH20SGX24/03/202031/03/2020
Quặng sắt 04/2020FEFJ20SGX23/04/202030/04/2020
Quặng sắt 05/2020FEFK20SGX22/05/202029/05/2020
Quặng sắt 06/2019FEFM19SGX21/06/201928/06/2019
Quặng sắt 06/2020FEFM20SGX23/06/202030/06/2020
Quặng sắt 07/2019FEFN19SGX24/07/201931/07/2019
Quặng sắt 07/2020FEFN20SGX24/07/202031/07/2020
Quặng sắt 08/2019FEFQ19SGX23/08/201930/08/2019
error: Content is protected !!