Thông Báo Về Việc Ban Hành Mức Kỹ Quỹ Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam Ngày 15/11/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định vv Ban hành các mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 15/11/2021.

Lưu ý: Mặt hàng thay đổi mức ký quỹ ban đầu: Cao su RSS3

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE 76,500 JPY

 

Thông tin chi tiết tại:  https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

02471099247
DMCA.com Protection Status